Žiadosť o splátkový kalendár vzor

Dostali ste sa do situácie, kedy nemôžete splátky hradiť v plnej výške tak ako bolo dohodnuté v zmluve? V takom prípade je potrebné začať riešiť vzniknutú situáciu okamžite a nečakať dokým Vám „začne tiecť do topánok“. Prvé čo treba spraviť je spojiť sa s veriteľom buď telefonicky, alebo osobne a informovať ho o vzniknutej situácii. Pri rozhovore s veriteľom je potrebné uviesť, čo spôsobilo Vaše finančné problémy - dlhodobá PN, strata zamestnania, výpadok jedného príjmu v rodine a podobne. Zároveň je potrebné vyjadriť vôľu, svoj záväzok v plnej výške splatiť. Ak veriteľ uvidí Vašu ochotu, určite pristúpi na dohodu. Problémy so splácaním sa dajú riešiť viacerými spôsobmi, tak aby mohol dlžník svoj dlh uhradiť tak, aby to bolo pre neho a pre jeho rodinný rozpočet únosné. Riešením môže byť napríklad predĺženie splatnosti, čím sa znížia mesačné splátky, prípadne odklad splátok na pár mesiacov, až dokým sa finančná situácia klienta nezlepší. V oboch prípadoch je potrebná úprava splátkového kalendára. Neexistuje jedno univerzálne riešenie, veritelia posudzujú každý prípad individuálne s ohľadom na aktuálnu finančnú situáciu dlžníka.

Na kontaktovanie Vášho veriteľa nemusíte čakať až dovtedy, dokým sa nedostanete do zlej finančnej situácie. Odporúča sa situáciu riešiť už aj vtedy, ak do budúcnosti očakávate nižší príjem domácnosti. Veľké úverové spoločnosti si uvedomujú, ako málo stačí, aby sa klient dostal do finančných problémov. V dnešnej dobe aj vplyvom nepriaznivého vývoja nezamestnanosti evidujú finančné inštitúcie z bankového aj mimobankového prostredia tisíce ľudí, ktorí majú ťažkosti so splácaním. Za účelom pomoci tak napríklad spoločnosť Cetelem - leader v oblasti poskytovania nebankových úverov na diaľku vytvoril bezplatné Poradenské centrum, ktorého úlohou je nájsť najvýhodnejšie riešenie pre klienta - napríklad odklad splátky, krátkodobá úprava splátkového kalendára alebo konsolidácia úverov. Cetelem upozorňuje na to, že čím skôr ich klient kontaktuje, tým lepšie riešenie sa podarí nájsť. V Home Credite sú voči ľuďom ktorí sa dostali do finančných problémov a ktorí sú zároveň ochotní situáciu riešiť, tiež veľmi ústretový - v prípade, že sa s klientom dohodnú na splátkovom kalendári, v takom prípade klient neplatí žiadne poplatky.

Vo väčšine prípadov sa nemusíte trápiť s formuláciou vlastného splátkového kalendára, nakoľko banky a väčšie úverové spoločnosti majú vlastné vzory. Nemusíte sa teda o nič starať, Vašou povinnosťou bude splátkový kalendár dodržiavať.

Pokiaľ predsa len potrebujete naformulovať vlastnú žiadosť, nižšie uvádzame, ako by mal vyzerať vzor žiadosti o splátkový kalendár.


Žiadosť o splátkový kalendár vzor

Poznámka: vyplňte hrubo označený text

Veriteľ: názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ
(ďalej len veriteľ)

a

Dlžník: meno, adresa trvalého bydliska, rodné číslo
(ďalej len dlžník)


Uzatvorili Dohodu o splátkovom kalendári a o uznaní záväzku
Dlžník má u veriteľa k dnešnému dňu evidovanú dlžnú sumu............. € slovom...............EUR, poskytnutú ako neúčelový úver na základe úverovej zmluvy číslo .............. zo dňa ............ v ..........
Veriteľ a dlžník sa dohodli na novom splátkovom kalendári, ktorým sa dlžník v jednotlivých splátok zaväzuje uhradiť celú dlžnú sumu.
Splátkový kalendár
  1. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... €
  2. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... €
  3. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... €
  4. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... €
  5. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... €
  6. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... €
Splátky budú poukazované na účet veriteľa číslo...................... s variabilným symbolom..............
V............... dňa.............

Podpis dlžníka


Podpis veriteľa


Žiadne komentáre: